Strona Główna Strona Główna
Akty prawne
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 )

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 90 poz. 593 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnej
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 )

 Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych
 ( tekst jednolity Dz. U. z  2002,  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
(Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1117 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
(Dz.U. z2001 nr 122 poz. 1320 z późn. zm.)

           Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
( tekst jednolity  Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z póżźn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. z 2010 r. Nr 41 poz. 242 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 07 kwietnia  2010 r.  r. w sprawie przydziałów kryzysowych 
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 497 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej zawierania kontraktów a wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 
( Dz. U. z 2010 r. Nr 87, poz. 562 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 lipca  2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych 
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 145, poz. 974)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 87, poz. 563 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 06 września 2010 r.  r. w sprawie służby przygotowawczej .
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 170, poz. 1144 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2010 r.  r. w sprawie  sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej 
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 179, poz. 1209 )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie  mianowania na stopnie wojskowe
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 170, poz. 1144 z późn. zm. ) 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
(Dz. U. z 2003 nr 223 poz. 2217 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
(Dz. U. 1992 nr 51 poz. 233 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.
(Dz .U. z 2002 nr 169 poz. 1391 z pózn.zm )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.
(Dz. U. 2010 nr 54 poz. 325 )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.
(Dz. U. z 2003 nr 194 poz. 1897)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego.
(Dz. U. z 2004 nr 16 poz. 150 z póź. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
(Dz. U. z  2004 nr 16 poz. 152  z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych.
(Dz. U. z 2004 nr 52 poz. 519 )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.
(Dz. U. z 2004 nr 50 poz. 484 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.
(Dz. U. z 2004 nr 115 poz. 1199 z późn.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą.
(Dz. U.  z 2004 nr 140 poz. 1480 z późn. zm. )

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
(Dz. U. z 2004 nr 145 poz. 1539  z poźn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
(Dz. U. z 2004 nr 151 poz. 1595 z późn. zm. )
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości  i tryb  postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
(Dz.U. z 2010 nr 15 poz. 80)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego.
(Dz. U. z 2004 nr 212 poz. 2154 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2010 Nr 61 poz. 382 z późn. zm. )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą.
(Dz. U. z 2004 , Nr 140 poz. 1480 z poźn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów, grup osobowych i specjalności wojskowych.
(Dz.U. z 2009 nr 216 poz. 1678)

Decyzja Nr 4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska
(Dz. Urz. MON 2012 poz. 4)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom - żołnierzom lub weteranom ......
( Dz. U. z 2012, poz.105)

Rozporządzenie MON dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu
( Dz. U. z 2012 r. poz. 229)

Rozporządzenie MON z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i tryb przyznawania weteraowi poszkodowanemu- żołnierzowi pomocy finanowej na naukę
( Dz. U. z 2012 r.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
( DZ. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy
( Dz. U. z 2012 r. poz. 289)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub ...
( Dz. U. z 2012 r. poz. 291)